ปีนี้ 177 คน
ทั้งหมด 342796 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

อานิสงฆ์การสร้างโบสถ์
     สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล   เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่
ร่มรื่นมีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์ สถานที่ที่จะต้องใช้เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆ
หลายอย่าง อาทิ   การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม  การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวด
ญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา  เนื่องจากโบสถ์ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้
ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ  เป็นอาคารอเนกประสงค์   รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิ
ภาวนาที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น  เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้าง
โบสถ์ถวายพระสงฆ์จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้ากล่าวคือชาตินี้ผู้มีศีลเป็นพื้นฐานที่ถวายโรงอุโบสถ
ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่าพระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของ
ผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล  ผู้ถวายย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา  เพิ่มพูน  ศีล  สมาธิ  ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่าง
สงบสุขได้มากขึ้นแม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย)ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศลเป็นอาสันนกรรมสที่ดีชาติหน้า
ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ  ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง  เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดีมีความสะดวกสบายที่เรียกว่าสุคติ
โลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ
ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด 
     
การถวายสังฆทาน ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง   100 ครั้ง   ก็ยังได้บุญน้อย
กว่าการถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 
(ต้องการหาผู้ใจบุญ ร่วมสร้าง)

สร้างอุโบสถ วัดม่อนป่าสัก (ร้าง) เป็นวัดร้างมีอายุ ๕๒๐ ปี ตามศิลาจารึก ได้รกร้างหลายร้อยปี เหลือแต่ซากเจดีย์ ขณะนี้ได้บูรณะขึ้นเพื่อเป็นวัดดังเดิม จึงได้จัดสร้างพระอุโบสถ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ขึ้น วัดม่อนป่าสัก บ้านร้อง หมู่ ๖ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (พระมหาคุณาสาฬห์ สุคุณโสภี) ประธานสงฆ์   โทร. 086-914-6548

     

สร้างอุโบสถ และร่วมหล่อพระพุทธรัตนมงคล  ณ วัดลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เจ้าอาวาส พระครูประโชติจันทสิริ
 
โทร. 087-911-1250


1

วัดบ้านน้อยท่าทอง หมู่ที่ 1 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกพระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาส)   โทร. 086-201-2390

2

สำนักสงฆ์สันติธรรมวนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งสมิต ต.แม่วิน อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่ 
โทร 089-759-0404

3

วัดร่ำเปิง ตั้งอยู่บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 6 ต.ขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-1180-5050

4

วัดวังน้ำเขียว  เลขที่ 1/1 ม.2 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โทร. 032-228794,  081-943-0939

5

สร้างอุโบสถ ณ วัดประจำไม้  ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
พระอธิการบรรเจิด  เทวธัมโม โทร.
089-533-6139

6

สร้างอุโบสถวัดร้องบง  อำเภอแม่สรวย  จ.เชียงราย พระครูสังฆรักษ์
สมศาสตร์ โฆสิตธมฺโม
 
โทร. 089-956-1746, 081-473-4063 

7

วัดเขาหัวสิงห์ หมู่ 1 บ้านช่องแบก ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
พระปลัดทนงศักดิ์ เขมจาโร
โทร. 089-473-3627

8

สร้างโบสถ์ไม้ธรรมชาติ ที่ วัดป่าดงบ่อเหล็ก อ.วังสะพุง จ.เลย
พระอาจารย์สมเดช
  โทร. 089-713-3867

9

วัดธรรมมงคล   สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กทม.
โทร. 02-332-4145 โทรสาร. 02-730-6335

10

วัดเทพนิมิตร หมู่ 5 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร 086-277-2194

11

วัดราษฎร์ธรรมมาราม ม.6 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
พระอาจารย์สำเริง เตชธัมโม โทร 084-843-3780

12

วัดบ้านน้อยท่าทอง หมู่ที่ 1 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาส) 
โทร. 086-201-2390

13

วัดหนองหูลิง ม.9 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พระอธิการทองดี
ถิรวิริโย (เจ้าอาวาส)
 
โทร. 082-402-1448

14

พระธาตุเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีย์  ณ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ ต.ท่าเสี้ยว
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น   พระอาจารย์ปรีดีย์ ผลญาโณ (เจ้าอาวาส)
โทร. 080-192-7891

15

สร้างอุโบสถวัดสีหะลำดวน   ถ.สุรินทร์-ศรีขรภูมิ  จ .สุรินทร์
พระอาจารย์จำเนียร  (เจ้าอาวาส)
 โทร. 080-484-6592

16

สร้างสมเด็จองค์ปฐมและพระมหาเจดีย์โพธิญาณ สำนักสงฆ์
หนองขุนปราบน้อย
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พระโพธิญาณเรวัตร สติสัมปันโน ภิกขุ
โทร 08-7962-4111 , 08-0467-6888
 

17

วัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พระครูวินัยธร องอาจ อาภากโร
โทร. 084-923-0309

18

วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โทร. 086-260-2702

19

สร้างอุโบสถ วัดปากห้วยไม้งาม ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง 
จ.ตาก
 
พระอธิการ สมบูรณ์ ฐิตะธมฺโม(เจ้าอาวาส) โทร 089-437-0207

20

วัดเกตุวนาราม ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย พระอธิการสมนึกฯ
เจ้าอาวาส
   
โทร. 08-7960-0052

21

วัดวังหิน ณ หมู่บ้านวังหิน เลขที่ 77 หมู่ 1 ตำบล พลายชุมพล อ.เมือง
จ.พิษณุโลก พระมหาวิเชียร ชินวํโส
โทร.087-308-4387 
 

22

วัดบ้านหัวขัว  ต.นาคำ  อ.คำเขื่อนแก้ว   จ.ยโสธร
โทร. 085-200-6336

23

วัดสถิตคีรีรมย์ (วัดราหู) หมู่ ๑ ตำบลย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.085-882-2603, 080-696-7979

24

สร้างอุโบสถถวายพระ ๒ เจ้า วัดห้วยสอง  ต.สุขเดือนห้า  อ.เนินขาม 
จ.ชัยนาท พระมหาภูวการ กิตฺติวํโส 
(รักษาการเจ้าอาวาส)
โทร. 084-435-8449, 087-734-3536

25

วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 
โทร. 08-2445-8003 , 081-008-3399 และ 085-675-9068

26

สร้างอุโบสถและบูรณะ วัดพระธาตุจอมจ้อ อ.เทิง จ.เชียงราย พระนิพนธ์
โกวิโท (เจ้าอาวาส)
เนื่องจากอุโบสถหลังเดิมไฟไหม้   โทร.053-794-0636 
โทร.081-252-7798

27

วัดนรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง สร้างอุโบสถ ณ วัดนรสิงห์ พันท้ายนรสิงห์
โทร. 034-812-561

28

วัดบ้านทำนบ หมู่ 2 ต. ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 33140 พระแหลม
เขมจาโร (เจ้าอาวาส)
โทร. 086-096-7096

29

วัดบ้านหนองบก ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
พระครูโสภณวิริยาภรณ์
โทร 081-964 7532 และ 043-739-159

30

สร้างพระอุโบสถ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โทร. 081-981-8615

31

สร้างอุโบสถวัดเกาะแก้วอัมพวัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กำลังดำเนินการ
ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
โทร. 081-799-0091

32

วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม  (อุโบสถดิน)  บ้านห้วยยาง  หมู่ 6 ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร    พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ
สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
  โทร 02-281-2831-2

33

วัดดอนชะเอม หมู่ 2 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี พระครูสังฆรักษ์สมคักดิ์ 
ศิริมังคโล
  (เจ้าอาวาส) โทร. 034-695701,087-155-8141

34

สร้างอุโบสถวัดซำตาโตง  หมู่ 9 ต.ซำตาโตง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โทร. (ติดต่ออยู่)

35

สร้างอุโบสถทันใจ   สร้าง บันไดสิงห์โตคู่ เพื่อเป็นทางขึ้นสู่สถานปฏิบัติธรรมปรียนันท์
ณ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สอบถามรายละเอียด คุณคริส

โทร. 085-877-5227

36

สร้างอุโบสถ สำนักสงฆ์บ้านนาเงิน หมู่ 8 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง 
พระสุรินทร์ สุจิณโณ เจ้าอาวาส
 
โทร 085-125-3371 

37

สร้างอุโบสถ  วัดป่าสามัคคี เมืองคิลลีน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา พระอาจารย์จำเนียร จิรสทฺโธ เจ้าอาวาส โทร (512) 506-1071  วัดป่าสามัคคี คิลลีน
โทร. (254) 793-3713

38

สร้างอุโบสถ (สีขาวทั้งหลัง) ณ วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โทร. 086-9291627

39

สร้างอุโบสถ วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.นิมิต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
พระมหาจันทร์ กัลยาณธัมโม (เจ้าอาวาส) โทร. 089-995-7595

40

สร้างอุโบสถ สำนักสงฆ์เขาพุดง หมู่ที่ 7  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โทร. 081-364-2239

41

สร้างอุโบสถ วัดสระบัว จ.ตราด ท่านพระครูใบฎีกาสมัย (ท่านเจ้าอาวาส)
โทร. 089-265-9236

42

สร้างอุโบสถ  วัดป่าโนนสงเปลือย บ้านโนนสงเปลือย ต.โพธิ์ชัย อ. เมือง
จ.หนองบัวลำภู  พระบุญรอง  กมโล ไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาถนน
สิรินทร กทม. 
เลขบัญชี  122-227062-3

43

วัดพนมวัน (บ้านดีลัง) เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 เทศบาล ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โทร. 081-9481490

44

สร้างอุโบสถ  วัดถ้ำสุมะโน ตั้งอยู่ที่ ต.บลบ้านา กิ่ง อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง 
หลวงพ่อไพรัตน์ 
โทร.  087-478-8924

45

สร้างอุโบสถ วัดปัจจันตคาม ม.1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา
พระครูสมุห์สุเมธ ปริสุทโธ 
 โทร. 089-292-2499

46

สร้างอุโบสถ หล่อพระประธาน ประจำอุโบสถ ณ วัดหนองรังกา จ.นครราชสีมา
พระครูปลัดมหาวิชเนาว์ ปัญญาวชิโร ผู้อำนวยการสร้าง โทร.086-521-6514

47

สร้างอุโบสถ วัดป่าบง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร 085-6176196,082-8991365

48

สร้างอุโบสถ วัดส้ม ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
โทร 081-730-9363

49

สร้างอุโบสถ  เบญจรงค์เฉลิมพระเกียรติ วัดหนองบัวทุ่ง อ.คง จ. นครราชสีมา
พระอาจารย์กรกฎ กิตฺญาโณ โทร.081-997-7279, 087-575-8277

50

สร้างอุโบสถ  วัดเมืองสูงพัฒนาวนาราม ต.หนองตาดใหญ่  อ.สีดา จ.นครราชสีมา
โทร 0-4424-9517, 08-7950-9619

51

สร้างอุโบสถ วัดไทรย้อย  ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย  จ.แพร่
โทร  054-661063 , 080-1301606

52

สร้างอุโบสถ วัดวังปลาช่อน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
พระครูปิยพัชรกิจ เจ้าอาวาส
  โทร. 087-012-4493

53

สร้างอุโบสถ วัดพระธาตุมุงเมือง อ. แม่ใจ จ.พะเยา ท่านพระครูวิสาลสุนทรกิจเจ้าอาวาส โทร 086-923-3383

54

สร้างพระอุโบสถ  วัดปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พระประยูร โทร. 081-366-6899 พระมหาเกษม โทร. 0892657184

55

สร้างพระอุโบสถ  วัดถ้ำผาแด่น บ้านดงน้อย ต.บลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
หลวงพ่อปกรณ์ กนฺตวีโร
  
โทร 083-6263475 , 083-6263353

56

สร้างอุโบสถ  วัดศรีมงคลบ้านนาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
พระมหาสันทัด ปัญญาวุฑโฒ
  โทรศัพท์: 085-601-1357

57

วัดสบกก ตั้งอยู่ที่บ้านสบกก ม.7 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
สอบถามเพิ่มเติม
   โทร. 087-1843622

58

สร้างอุโบสถ วัดบึงตากาด เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลป่ายุบใน
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพระปลัดเจริญ อาจารสุโภ
โทร. 081-664-5787

59

สร้างอุโบสถอัฐมุข ณ วัดแก้วกระจ่าง ต. สีบัวทอง  อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง
โทร. 081 – 385-9584

60

สร้างอุโบสถ  วัดศรีสินมา  ต.สวนส้ม อ.บ้านแผ้ว จ.สมุทรสาคร
เจ้าอาวาส  โทร. 086 - 038-3081, โทร. 081-763-8791

 

 

61

สร้างอุโบสถ ณ.วัดหมื่นเกลา ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

62

 

สร้างอุโบสถ วัดตะเฆ่ค่าย นครสวรรค์
พระครูนิเทศขันติคุณ หรือพระครูชัย (เจ้าอาวาส)   โทร. 089-8395-249

63

สร้างอุโบสถ  วัดพระธาตุผาแก้ว เลขที่ ๙๕ หมู่ ๗ บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
โครงสร้างภายนอกของพระอุโบสถเป็นพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ตั้งอยู่บนฐานรูปบนรอยพระพุทธบาท
   โทร. 429-217-9893 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

68

 

 

69