ปีนี้ 1873 คน
ทั้งหมด 342322 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

สถานที่ฟังพระสัทธรรมและปฏิบัติตามแนว
ทางพระไตรปิฏก

 

*สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช วัดบวรนิวศ แสดงธรรมผ่านรายการวิทยุ

 

 

สถานี พล.ม.๒

AM963 03.45-04.00 น. ทุกวัน
*มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ 10200 
02 2215818  02 22221979  02228004 มีรายการวิทยุ บรรยายโดย พระกิตติวุฑโฒ
AM963 04.00 น. ทุกวัน
*มูลนิธิรักษ์ธรรม ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 711-5997-8 และสามารถฟังการบรรยายธรรม
โดยพระสมบัติ นันทิโก รายการพระธรรมตามพระไตรปิฏก ทางรายการวิทยุ
AM1035 21.00-23.00 น. จันทร์-วันศุกร์
AM1422 11.00-12.00 น. เสาร์-วันอาทิตย์
AM1422 21.00-22.00 น. เสาร์-วันอาทิตย์
*มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เปิดศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวพระไตร
ปิฏก 178 ซ.เจริญนคร ธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทร 02 4670239 มีหนังสือธรรมะดีๆมาก
มายและมีรายการวิทยุทาง FM  และ AM บรรยายโดย อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ดังนี้ 
กรุงเทพ Am1494 04.30 น. อาทิตย์-วันอังคาร
  Am1422 20.00 น. และ 02.00-03.00 น. จันทร์-วันศุกร์
  Am945 12.30 น. และ 18.00-19.00 น. ทุกวัน
  Am675 06.00-07.00 น. และ 21.00 น. ทุกวัน
  Fm103 05.00 น. ทุกวัน
อุบลราชธานี  Am801 05.00 น. ทุกวัน
ขอนแก่น Am1152 04.30 น. จันทร์-วันศุกร์
ขอนแก่น Fm104.5 05.00 น. จันทร์-วันเสาร์
เชียงราย Am1224 19.30 น. ทุกวัน
เชียงใหม่ Am538 20.30 น. จันทร์-วันเสาร์
นครพนม Am1440 18.30 น. ทุกวัน
นครศรีธรรมราช Am1044,684 19.30 น. จันทร์-วันเสาร์
พิษณุโลก Am1422 21.30 น. ทุกวัน
ภูเก็ต Fm89 05.00 น. ทุกวัน
เลย Fm100 05.30 น. จันทร์-วันเสาร์
สุพรรณบุรี Am1404 20.30 น. ทุกวัน
สุราษฎร์ธานี Fm89, 75 22.30 น. จันทร์-วันศุกร์
อุดรธานี Am684 19.30 น. จันทร์-วันเสาร์
*มูลนิธิพุทธธรรม เผยแพร่พระธรรมคำสอนตามหลักตามหลักพระไตรปิฎก สามารถเป็น
สมาชิกของมูลนิธิได้ที่ 87/126 ถนนเทศบาล สงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
10900 โทร 02 589-9012, 02-580-2719 fax 02 954-4791 มีรายการหนังสือธรรมดีๆมาก
มายทุกท่านที่เป็นสมาชิกจะได้รับหนังสือพระธรรม จากมูลนิธิเป็นประจำครับ
อาจารย์ ยุพา  อร่ามกุล ท่านได้นำหลักธรรมตามพระไตรปิฎก มาแสดงผ่านรายการ
วิทยุ มีการบรรยายพระธรรมในวันอาทิตย์ที่มูลนิธิไขแสง เวลา 8 โมงเช้าถึง บ่าย 2 โมง
ครับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 09-153-2432
AM945  16.00-17.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์
AM1422 10.00-11.00 น. , ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
  19.30-20.00 น.  
*พระ มานพ อุปสโม วัดนายโรง ถนน จรัญสนิทวงศ์ ท่านบรรยายพระธรรมทางสถานี
วิทยุ หลายรายการ สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์ 02-884-5384, 01-811-2027
AM963 08.30-09.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์
AM963 23.00 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
*พระ บูรณะ ชาตเมโธ วัดฉิมทายกาวาส บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 02-848-9337
01-9267082 ท่านบรรยายพระธรรมทาง รายการวิทยุ ท่านได้เรียบเรียงหนังสือที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เช่น ขุมทรัพย์จากชาดก นอกจากนั้นท่านได้ปฏิบัติ กิจกรรมทางพระ
พุทธศาสนาหลายประการ สามารถรังฟังพระธรรมได้ที่
AM963 10.00-11.00 น. ทุกวันอาทิตย์
AM963 23.00-00.00 น. จันทร์-วันศุกร์
*มูลนิธิ แนบ มหานีรานนท์ 84/1 ม.2  ถ.พุทธมณฑลสาย5  ต.บางกระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210 โทร. 02-420-8024, 02-889-4471 ทางมูลนิธิมีการแจก หนังสือธรรมฟรี
และมีรายการพระธรรมทางรายการวิทยุ และเปิดอบรมการเจริญวิปัสสนา เชิญติดต่อ
สอบถามได้ครับ 
AM963 06.00-07.00 น. ทุกวัน
AM963 20.30-21.00 น. จันทร์-วันศุกร์
*กองทุน อาจารย์ทรงเกียรติ ลิ้มนันทรักษ์ มีการบรรยายพระธรรมทางรายการวิทยุ ท่าน
ได้เสียชีวิตไปแล้ว มีผู้สืบทอดนำพระธรรมที่เคยบรรยายไว้มาแสดงผ่านรายการวิทยุ
AM963 21.00-22.00 น. จันทร์-วันศุกร์

*อาจารย์ ประณีต ก้องสมุทร และคุณ สุรีย์  มีผลกิจ จัดรายการเกี่ยวกับ พระสูตรและ
พระอภิธรรม

AM963
23.00-00.00 น. เสาร์-วันอาทิตย์
*พระสุกาย  อัคกายโย วัดรวก บางบำหรุ 02-433-1771 บรรยายธรรมเกี่ยวกับ การเจริญ
วิปัสสนา
AM963 21.00-22.00 น. อาทิตย์
AM963  00.00-20.00 น. ทุกวัน
AM540  01.00-02.00 น. จันทร์-วันศุกร์
AM630 08.00-10.00 น. วันอาทิตย์
AM963  03.00-04.00 น. จันทร์-วันเสาร์
*คุณ สุชาติ  สุวรรณประทีป ตอบปัญหาธรรมะ ตามแนวพระไตรปิฎก
AM963  11.00-12.00 น. ทุกวันเสาร์
*พระมหา บุญช่วย ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน 02-434-1927 แสดงพระธรรมเกี่ยวกับพระ
สูตร รายการธรรมะคลายทุกข์
AM963  09.00-10.00 น. ทุกวันเสาร์

 

>