ปีนี้ 1883 คน
ทั้งหมด 342332 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

          


     สำหรับเรื่องนี้เป็นรื่องจริงที่เล่าจาก ดร.คะนอง เนินอุไร ปัจจุบันท่าน
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว กระผมได้นำเรื่องเล่าตลอดจนคำสั่งสอน ฯ
มาลงไว้ในเว็บนี้ เพื่อเผยแพร่ต่อไป    ทั้งนี้กระผมได้ขออนุญาตจากพระ
ดร.คะนอง  เนินอุไร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Google Chrome,firefoxใช้เปิด

001  
ตายแล้วไปไหน

021  
ตายแล้วไปไหน

041  
ตายแล้วไปไหน

002  
ตายแล้วไปไหน

022  
ตายแล้วไปไหน

042  
ตายแล้วไปไหน

003  
ตายแล้วไปไหน

023  
ตายแล้วไปไหน

043  
ตายแล้วไปไหน

004  
ตายแล้วไปไหน

024  
ตายแล้วไปไหน

044  
ตายแล้วไปไหน

005  
ตายแล้วไปไหน

025  
ตายแล้วไปไหน

045  
ตายแล้วไปไหน

006  
ตายแล้วไปไหน

026  
ตายแล้วไปไหน

046  
ตายแล้วไปไหน

007  
ตายแล้วไปไหน

027  
ตายแล้วไปไหน

047  
ตายแล้วไปไหน

008  
ตายแล้วไปไหน

028  
ตายแล้วไปไหน

048  
ตายแล้วไปไหน

009  
ตายแล้วไปไหน

029  
ตายแล้วไปไหน

049  
ตายแล้วไปไหน

010  
ตายแล้วไปไหน

030  
ตายแล้วไปไหน

050  
ตายแล้วไปไหน

011  
ตายแล้วไปไหน

031  
ตายแล้วไปไหน

051  
ตายแล้วไปไหน

012  
ตายแล้วไปไหน

032  
ตายแล้วไปไหน

052  
ตายแล้วไปไหน

013  
ตายแล้วไปไหน

033  
ตายแล้วไปไหน

053  
ตายแล้วไปไหน

014  
ตายแล้วไปไหน

034  
ตายแล้วไปไหน

054  
ตายแล้วไปไหน

015  
ตายแล้วไปไหน

035  
ตายแล้วไปไหน

055  
ตายแล้วไปไหน

016  
ตายแล้วไปไหน

036 
ตายแล้วไปไหน

056  
ตายแล้วไปไหน

017  
ตายแล้วไปไหน

037  
ตายแล้วไปไหน

057  
ตายแล้วไปไหน

018  
ตายแล้วไปไหน

038  
ตายแล้วไปไหน

058  
ตายแล้วไปไหน

019  
ตายแล้วไปไหน

039  
ตายแล้วไปไหน

059  
ตายแล้วไปไหน

020  
ตายแล้วไปไหน

040  
ตายแล้วไปไหน