ปีนี้ 1880 คน
ทั้งหมด 342329 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

 

   ภาพถ่ายพระธาตุ ระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล