ปีนี้ 1543 คน
ทั้งหมด 341992 คน
เริ่มเมื่อ 2010-10-26

 

   ภาพถ่ายพระธาตุ ระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล